Có 1 kết quả:

bù fú zuì

1/1

bù fú zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deny a crime
(2) to plead not guilty