Có 1 kết quả:

bù qī

1/1

bù qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unexpectedly
(2) to one's surprise

Một số bài thơ có sử dụng