Có 1 kết quả:

bù qī rán ér rán

1/1

bù qī rán ér rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happen unexpectedly
(2) turn out contrary to one's expectations