Có 1 kết quả:

bù qī ér yù

1/1

bù qī ér yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meet by chance
(2) have a chance encounter