Có 1 kết quả:

bù zhèng dàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dishonest
(2) unfair
(3) improper