Có 1 kết quả:

bù qiú shōu huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not expecting any reward
(2) not asking for favors