Có 1 kết quả:

bù qīng

1/1

bù qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unclear

Một số bài thơ có sử dụng