Có 1 kết quả:

bù qīng chu

1/1

bù qīng chu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unclear
(2) not understood
(3) currently unknown