Có 1 kết quả:

bù cè

1/1

bù cè

phồn thể

Từ điển phổ thông

bất trắc, tai nạn

Từ điển Trung-Anh

(1) unexpected
(2) measureless
(3) unexpected circumstance
(4) contingency
(5) mishap

Một số bài thơ có sử dụng