Có 1 kết quả:

bù jì

1/1

bù jì

phồn thể

Từ điển phổ thông

không tốt, vô dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) not good
(2) of no use

Một số bài thơ có sử dụng