Có 1 kết quả:

bù wú xiǎo bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not be without some advantage
(2) be of some help