Có 1 kết quả:

bù gān jì mò

1/1

bù gān jì mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unwilling to remain lonely or idle
(2) unwilling to be left out