Có 1 kết quả:

bù zhī Dīng Dǒng

1/1

bù zhī Dīng Dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forgetting the fate of Ding and Dong (idiom)
(2) unheeding the lessons of the past