Có 1 kết quả:

bù zhī suǒ yún

1/1

bù zhī suǒ yún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to not know what sb is driving at
(2) to be unintelligible