Có 1 kết quả:

bù wěn dìng qì liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

turbulent