Có 1 kết quả:

bù wěn

1/1

bù wěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unstable
(2) unsteady

Một số bài thơ có sử dụng