Có 1 kết quả:

bù guǎn sān qī èr shí yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) regardless of the consequences
(2) recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast