Có 1 kết quả:

bù guǎn zěn yàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in any case
(2) no matter what