Có 1 kết quả:

bù jīng zhī tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absurd statement
(2) cock-and-bull story