Có 1 kết quả:

bù jìng ér zǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get round fast
(2) to spread like wildfire