Có 1 kết quả:

bù néng bù

1/1

bù néng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) have to
(2) cannot but

Một số bài thơ có sử dụng