Có 1 kết quả:

bù néng zì yǐ

1/1

bù néng zì yǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to control oneself
(2) to be beside oneself

Một số bài thơ có sử dụng