Có 1 kết quả:

bù zì yóu , wú nìng sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

give me liberty or give me death