Có 1 kết quả:

bù zì liàng lì

1/1

bù zì liàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overestimate one's capabilities