Có 1 kết quả:

bù luò sú tào

1/1

bù luò sú tào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conform to no conventional pattern
(2) unconventional
(3) offbeat