Có 1 kết quả:

bù xū cǐ xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the trip has not been made in vain
(2) the trip has been well worthwhile
(3) it's been a worthwhile trip