Có 1 kết quả:

bù guī fàn

1/1

bù guī fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not standard
(2) abnormal
(3) irregular