Có 1 kết quả:

bù yán ér yù

1/1

bù yán ér yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) it goes without saying
(2) it is self-evident