Có 1 kết quả:

bù lùn

1/1

bù lùn

phồn thể

Từ điển phổ thông

bất luận, không cần biết

Từ điển Trung-Anh

(1) whatever
(2) no matter what (who, how etc)
(3) regardless of
(4) not to discuss

Một số bài thơ có sử dụng