Có 1 kết quả:

bù ān shì gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unworldly
(2) unsophisticated