Có 1 kết quả:

bù shí gāo dī

1/1

Từ điển Trung-Anh

can't recognize tall or short (idiom); doesn't know what's what