Có 1 kết quả:

bù xǔ

1/1

bù xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to allow
(2) must not
(3) can't