Có 1 kết quả:

bù shì Lú shān zhēn miàn mù ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄌㄨˊ ㄕㄢ ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not to know the true face of Lushan Mountain
(2) fig. can't see the forest for the trees