Có 1 kết quả:

bù shí Tài Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

can't recognize Mt Taishan (idiom); fig. not to recognize a famous person