Có 1 kết quả:

bù gāi

1/1

bù gāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) should not
(2) to owe nothing