Có 1 kết quả:

bù lài

1/1

bù lài

phồn thể

Từ điển phổ thông

không tồi

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) not bad
(2) good
(3) fine

Một số bài thơ có sử dụng