Có 1 kết quả:

bù qǐ yǎn

1/1

bù qǐ yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unremarkable
(2) nothing out of the ordinary