Có 1 kết quả:

bù qǐ yǎnr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 不起眼[bu4 qi3 yan3]