Có 1 kết quả:

bù zú chǐ shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not worth mentioning
(2) not worth considering