Có 1 kết quả:

bù cí ér bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave without saying good-bye