Có 1 kết quả:

bù sòng qì ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unaspirated