Có 1 kết quả:

bù sù ér zhì

1/1

bù sù ér zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrive without invitation
(2) unexpected guest
(3) unwanted presence