Có 1 kết quả:

bù lián xù miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

surface of discontinuity