Có 1 kết quả:

bù xùn

1/1

bù xùn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không từ tốn, xấc láo

Từ điển Trung-Anh

(1) rude
(2) impertinent