Có 1 kết quả:

bù shì dàng

1/1

bù shì dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inadequate
(2) unfit