Có 1 kết quả:

bù wèn

1/1

bù wèn

giản thể

Từ điển phổ thông

mặc dù, dù cho, bất kể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay no attention to
(2) to disregard
(3) to ignore
(4) to let go unpunished
(5) to let off