Có 1 kết quả:

bù suí yì

1/1

bù suí yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unconscious
(2) involuntary