Có 1 kết quả:

bù lír

1/1

bù lír

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not bad
(2) pretty good
(3) pretty close