Có 1 kết quả:

bù gù yī qiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reckless
(2) regardless of everything