Có 1 kết quả:

bù gù qián hòu ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

regardless of what's before or after (idiom); rushing blindly into sth